1. Vispārīgā informācija.
  • SIA BALTS, turpmāk tekstā – Pārzinis, ir šīs tīmekļa vietnes baltspaper.lv pārvaldnieks un uzturētājs. Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai, turpmāk tekstā – Subjekts, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu, iegūstot un apstrādājot Subjekta datus.
  • Pārziņa rekvizīti: 
   Nosaukums: SIA BALTS
   Reģ. nr.: 40003375832
   PVN reģ. nr.: LV40003375832
   Juridiskā adrese: Valguma iela 10, Rīga, LV – 1048
  • Kontaktinformācija jautājumos par datu aizsardzību:
   • Darbinieka e-pasts: evelina@baltspaper.lv
   • Datu aizsardzības speciālists: 
       Līga Černuho 
       e-pasts: liga@zitc.lv, tel.nr. 63026600
  • Pārzinis apņemas aizsargāt Subjekta personas datu privātumu, kā arī apstrādāt un uzkrāt tikai tādus personas datus, kuri ir tiesiski iegūti un nepieciešami uzņēmuma darbības nodrošināšanai, normatīvo aktu un līgumsaistību izpildei.
  • Apmeklējot un izmantojot tīmekļa vietni www.baltspaper.lv, apmeklētāji piekrīt šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, tajā skaitā veidiem, kā tiek izmantotas sīkdatnes (“cookies”), un ka pakalpojumu uzlabošanas un mārketinga nolūkos tiek izmantoti Google Analytics iegūti statistikas dati.
  • Privātuma politikā lietoto definīciju nozīme ir tāda pati kā Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK lietotajās definīcijās.

2. Dokumenta piemērošanas sfēra

  • Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  • Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
   • fiziskajām personām – klientu pārstāvjiem, kontaktpersonām, sadarbības partneriem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientiem, sadarbības partneriem), saņem vai nodod Pārzinim jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas,
    maksātāji u.c.);
   • Pārziņa biroja un citu telpu apmeklētājiem,
   • Pārziņa uzturēto interneta mājaslapu klienti, turpmāk tekstā – Klienti
  • Pārzinis rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
  • Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Pārziņa interneta vietnē, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

3. Personas datu ieguve un izmatošana

  • Mēs varam apkopot personas datus no Jums tieši tad, kad Jūs sniedzat Pārzinim informāciju, lai reģistrētos baltspaper.lv vietnē, lai saņemtu informāciju vai sūtījumus, atstātu komentāru, uzdotu jautājumu, augšupielādētu failus sazinātos ar Pārzini vai citos nolūkos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka neapkoposim personas datus par Jums, ja vien nesniegsiet šo informāciju brīvprātīgi.
  • Dati, kurus Pārzinis varētu apkopot tieši no Jums:
   • vārds, uzvārds
   • pasta adrese;
   • e-pasta adrese;
   • tālruņa numurs;
   • vecums;
   • dzimšanas datums;
   •  
  • Piesakoties jaunumu saņemšanai, Pārzinis uz Jūsu norādīto e-pasta adresi var nosūtīt informāciju par īstenotajām aktivitātēm, akcijām/loterijām un plānotajiem pasākumiem.
  • Pārzinis apstrādā personas datus šādiem nolūkiem: 
     - Līguma sagatavošanai un noslēgšanai; 
     - pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai; 
     - pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai; 
     - pakalpojuma lietošanas veicināšanai; 
     - sadarbības partneru apkalpošanai; 
     - iebildumu izskatīšanai un apstrādei; 
     - lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem; 
     - norēķinu administrēšanai; 
     - parādu atgūšanai un piedziņai; 
     - mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai. 
     - statistikai un darba analīzei; 
     - plānošanai un uzskaitei; 
     - efektivitātes mērīšanai; 
     - datu kvalitātes nodrošināšanai; 
     - atskaišu sagatavošanai; 
     - klientu aptauju veikšanai; 
     - citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Pārzinim.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

  • Pārzinis apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
   • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
   • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Pārziņa saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
   • saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
   • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Pārziņa un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Pārziņa leģitīmās (likumīgās) intereses.
  • Pārziņa likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
   • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
   • nodrošināt līguma saistību izpildi;
   • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai darbībai;
   • analizēt Pārziņa interneta vietnes, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
   • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
   • reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot informatīvus paziņojumus;
   • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
   • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
   • administrēt maksājumus;
   • administrēt neveiktus maksājumus;
   • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
   • informēt sabiedrību par savu darbību.

5. Datu drošība.

  • Pārzinis aizsargā Klientu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārziņa saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
   • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
  • Uzņēmums uzglabā jūsu personīgo informāciju tieši tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš aprakstīto mērķu sasniegšanai vai likumdošanas prasībām.
  • Visi personas dati, kas kļuvuši zināmi Pārzinim par tīmekļa vietnes baltspaper.lv lietotājiem, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Personas dati tiek apstrādāti un izmantoti tikai šajā Privātumu politikā norādītajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā.
  • Apstrādājot un glabājot personas datus, Pārzinis nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
  • Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai Pārziņa pilnvarotajām atbildīgajām personām.
  • Pārzinis neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:
   • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu) šajā gadījumā dati tiek nodoti datu pilnvarotajam uzņēmumam AS “Maksekeskus”, lai veiktu maksājumu izpildi;
   • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
   • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
   • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses.

6. Personas datu glabāšana.

  • Pārzinis glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
   • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
   • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārzinis vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
   • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
   • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
  • Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

7. Sīkdatņu izmantošana.

 • Sīkdatnes ir mazi informācijas faili, kurus Jūsu pārlūkprogrammā saglabā Jūsu datora cietajā diskā, kurus izmanto kā tīmekļa vietņu mehānismu, kas atceras noderīgu informāciju, piemēram, Jūsu pieslēgšanās informāciju un var veicināt tīmekļa vietnes navigācijas ērtību.
 • Sīkdatnes uzkrāj tādu informāciju kā IP adrese, izmantotās ierīces veids, izmantotā pārlūkprogramma, aktivitāte Mājaslapā un apmeklētās tīmekļa vietnes.
 • Mājaslapā izmantotas sekojošās sīkdatnes:
  • Nepieciešamās sīkdatnes: Sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājaslapas darbību, tai skaitā, ļautu Jums izmantot mūsu pakalpojumus un pieslēgties savam kontam. Nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas līdz sesijas beigām.
  • Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu pārvietotošanos mājas lapā un tās funkciju, piemēram, preču groza izmantošanu.
  • Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes: Sīkdatnes tiek izmantotas, lai atpazītu un saskaitītu mājaslapas apmeklētāju skaitu, redzētu kā šie apmeklētāji pārvietojas mājaslapā. Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā pastāvīgi.
  • Mērķa/reklāmas sīkdatnes: Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz Jūsu piekrišanu. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai piefiksētu Jūsu veikto mājaslapas apmeklējumu, Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes un saites, ko esat izmantojis, ar mērķi piedāvāt un attēlot Jūsu interesēm atbilstošus mūsu vai mūsu sadarbības partneru produktus vai pakalpojumus. Apmeklējot mājaslapu un izmantojot mūsu sniegtos pakalpojumus Jūs piekrītat, ka tiek izmantotas mērķa/reklāmas sīkdatnes. Mērķa/reklāmas sīkdatnes tiek glabātas līdz Jūs savā pārlūkprogrammā dzēsīsiet sīkdatnes.
  • Mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumus. Jūs varat atteikties no to izmantošanas, lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Atteikties no sīkdatnēm iespējams, izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivatelogs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz tiek aizvērti visi pārlūka logi.

8.Datu subjekta tiesības (Klienta tiesības).

  • Pārzinis apņemas nodrošināt personas datu pareizību atbilstoši tai informācijai, kas ir nonākusi asociācijas rīcībā, lietojot tīmekļa vietni baltspaper.lv.
   • Vietnes apmeklētājiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, nosūtot Pārzinim pieprasījumu par informācijas sniegšanu, izmantojot e-pasta adresi: evelina@baltspaper.lv.
  • Apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt šādu informāciju:
   • personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats;
   • datums, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas datos;
   • personas datu ieguves avots;
   • informāciju par to vai personas dati tiek apstrādāti automatizētā veidā;
   • un citu informāciju, ja to paredz normatīvie akti.
  • Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Pārziņa likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Pārziņa pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
   • Tīmekļa vietnes baltspaper.lv apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti un datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst minētajam datu apstrādes nolūkam. Gadījumā, ja Jūs vēlaties dzēst savus personas datus vai tajos veikt izmaiņas, vai arī Jums radušies jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar Pārzini pa e-pastu:evelina@baltspaper.lv
  • Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
  • Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
   • rakstveida formā klātienē Pārziņa birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
   • elektroniskā pasta veidā,
  • Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  • Pārzinis atbildi Klientam sniedz pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
  • Pārzinis nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un, Klienta iebildumu gadījumā, veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

9. Privātuma politikas izmaiņas.

  • Mēs pieņemam, ka pirms tīmekļa vietnes baltspaper.lv izmantošanas, Jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku un esat akceptējuši to. Ja nepiekrītat šai Privātumu politikai, lūdzam neiesniegt nekāda veida informāciju, izmantojot vietni www.baltspaper.lv. Pārzinis patur tiesības bez brīdinājuma un jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku. Aktuāla ir tīmekļa vietnē www.baltspaper.lv pieejamā Privātuma politikas redakcija.
   • Ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistītajos jautājumos kā arī citos gadījumos, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: evelina@baltspaper.lv
Labdien!

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietotāja pieredzi.
Uzzini vairāk: Privātuma politika

Pielāgot izvēli